Ɗume Jabuura e Injil wolwi dow Corona?

Covid-19 mask

Nder balɗe ɗe’e, duniya fuu dimbake ngam daliila Corona, malla virus COVID-19. Nyawu man meemi lesdi fuu, e gomna’en fuu ɗon cukla jonta ngam aynugo e wallugo yimɓe maɓɓe. Yimɓe jur ɗon mbaali bee nyawu man, yimɓe feere boo maayi daliila nyawu man. Yimɓe jur keɓataa huuwugo ngam aynugo saare, l’ecole ɓikkon darake, yimɓe keɓataa mooɓtugo bee soobiraaɓe e deerɗiraaɓe. Ngam haala man, yimɓe jur ɗon kula, ɗon numa, ɗon kiima dow ngeendam maɓɓe. Haa toy Allah woni nder nyawɗum Corona? O acci en na? Ɗum kiita Allah dow duniyaaru na?

Diga fuɗɗam, Allah wolwi no o yiɗiri neɗɗo. Ko Allah wolwi tawaama nder Deftere Ceniinde diga ɓooyma. Jonta en ndaara ko windi nder Jabuura e Injil ngam semmbiɗingo neɗɗo wakkati o ɗon nder naawɗum malla kulol, bana jonta bee nyawu Corona.

Haa Jabuura 91: 1-6 ɗum winndaama:

1 Jooɗotooɗo haa suuɗirde Ɓaŋiiɗo, siwtoto les aynuki Baawɗo, 2 wi’an Jawmiraawo:  «An woni hisrude am e suudu am semmbiɗndu, an woni Allah am, mi ɗon hoolo ma.»   3 Fakat, o hisnete e tuuforli, o hisnete nyawu kalluŋgu ndaaɓoowu boo.  4 O suddete bee bileeji maako, a nyukkoto les maaji. Hoolaare maako faddete bana wawarde faddirta.  5 A hulataa kuuje kulniiɗe bee jemma malla kuri piɗaaɗi nyalawma.  6 A hulataa nyawu kalluŋgu ngiilotooŋgu nder nyiɓre malla nyawuji mbarooji caka nyalawma.

Waato, to en njooɗoto ɓadiiɗum bee Jawmiraawo, o laatoto hisrude meeɗen. To a hokki ngeendam ma fuu haa Jawmiraawo, o ittan kulol ma, o hokkete siwtaare.

Nder Injil, en tawi aayaaje feere ngam tindingo en no en mbaawan ɓaditirgo Jawmiraawo:

Linjiila Matta 11:28-30 – ɗon yecca en no Iisa Almasiihu hokkirta en siwtaare to en njaha haa maako.

28 «Onon somɓe e roondiiɓe doŋgle tedduɗe fuu, ngare haa am, mi hokkan on siwtaare. 29 Ndoonde kaɓɓirgal am, ekkite haa am, ngam mi ɗelma-gikkuujo, mi jaŋkiniiɗo. Fakat, yoŋkiiji mooɗon ciwtoto. 30 Ngam ɗum koyɗum roondaago kaɓɓirgal am e ko mi roondata on boo, ɗum teddantaa on.»

Linjiila Yuhanna 14: 1-2 – Iisa yecci pukara’en mum  « taa berɗe mooɗon caklo» ngam o yahan taaskitinan ɓe joonde haa asama to ɓe nuɗɗini mo.

1 Yeesu wi’i pukara’en muuɗum: «Taa ɓerɗe mooɗon caklo. Nuɗɗine Allah, nuɗɗineeɗam min boo. 2 Woodi cuuɗi ɗuuɗɗi nder saare Baabiraawo am, mi yahan, mi taaskitinana on joonde. Mi wi’ataano on ɗum to ɗum laataaki non. »

Linjilla Yuhanna 14:27 – Iisa wi’i o hokkan salaaman ko nandaay bee ko duniyaaru hokkata.

27 «Mi ɗon accana on salaaman, mi ɗon hokka on salaaman am. Ko mi hokkata on, ɗum nanndaay bee ko duniyaaru hokkata. Taa ɓerɗe mooɗon caklo, taa kultore! »

Linjiila Yuhanna 11: 25 – Iisa wi’i o woni ummitinoowo e geeɗitinoowo koo moy mo nuɗɗini mo. O jaalake maayde. Baawɗe maako he’i ngam riiwugo kulol maayde haa foroy.

25 Yeesu wi’i mo: « Min woni ummitinoowo e geeɗitinoowo. Koo moy nuɗɗini yam yeeɗan, koo to o maayi boo. »

Filippi’en 4:6-7 wi’i –

« Taa caklane koo ɗume, ammaa anndine Allah haaje mon fuu nder do’a e tornde, bee yettoore boo. Nden kam salaaman Allah ɓurka faamu neɗɗo fuu, aynan ɓerɗe mon e numooji mon nder kawtal bee Yeesu Almasiihu. »

Nder balɗe ɗe’e, en fuu en ɗon tefa salaaman e de’’iire ɓernde. Ko en njangi dow diga Jabuura e Injil don holla en haa toy salaaman e de’’iire iwoto. Sey haa Iisa Almasiihu keɓreten salaaman man. Annabi Essaya nder Deftere Ceniinde ewni Iisa « Laamiido Salaaman » (Esaaya 9:5). Waato, to a hawti bee Laamiido Salaaman mo woni Iisa Almasiihu, an boo a heɓan de’’iire nde a tefata.

E an, a hawti bee Iisa Almasiihu na? Kawtal bee Iisa Almasiihu yiɗi wi’ugo a nuɗɗini kaŋko woni Kisnoowo mo Allah neli nder duniyaaru ngam koo moy. Allah yowi aybeeji meeɗen fuu dow maako haa koo moy mo nuɗɗini ɗum heɓan yaafuye e yerduye Allah e ngeendam nduumiiɗam. A nuɗɗini ɗum na? Iisa wi’i « «Onon somɓe e roondiiɓe doŋgle tedduɗe fuu, ngare haa am, mi hokkan on siwtaare. » Sey Iisa tan waawan roondaago doŋgle hakke ma. Sey Iisa waawan hokkugo ma siwtaare e salaaman. Sey Iisa waawan de’’itingo ɓernde ma. Sey Iisa waawan jaalaago nyawu Corono e maayde boo.

Nuɗɗin Iisa Almasiihu e jaɓu siwtaare ko o yiɗi hokkugo ma hande.