Video e audio

Laar

Film dow Mariyama Magdala

Seedamku Mariyama Magdala tokkiiɗo Iisa Almasiihu mo Iisa hurgi mo.

Film dow Iisa Almasiihu

Film dow ngeendam Iisa Almasiihu diga Annaboo’en wolwi dow maako haa o eeŋgti haa asama.

Film Taariha Annaboo’en

Taariha peetel dow Annaboo’en diga Adamu e Hawwa haa Iisa Almasiihu e no ɓe mbolwiri dow sadaka

Film Naa Koydol Meere

Seedamku no Pullo bi’eteeɗo Mohammed fottiri bee Iisa Almasiihu nder koyɗol. O jooɗi haa Nigeria. Audio Hawsaare e binndi (soustitres) bee Fulfulde Adamawa.

Heɗita

“Laawol Goongaaku” – Ekkitinooji 100 dow Tawreeta, Zabuura, e Linjiila

Ekkitinooji Laawol Gooŋgaaku fuu tawaama haa ɗo.

Linjiila – Sey a nana Linjiila fodde Yuhanna haa ɗo.

Video – Habaru Seyo

Video ngam jaabaago ƴamol: “Noy kebreten salaama bee Allah?”