A Jaɓɓaama! A Jaɓɓaama boy!

Facebook Messenger Button

Laar film dow Iisa Almasiihu

Ngeendam Iisa Almasiihu.

Diga annaboo'en wolwi dow maako haa o eengti asama.

Laar film - Naa Koyɗol Meere

Seedamku no Pullo bi'eteeɗo Mohammed fottiri bee Iisa Almasiihu nder koyɗol.  Laar ko waɗi haa ngeendam e wuro maako.

Laar film Taariha Annaboo'en

No Allah huuwtiniri annaboo'en hollugo laawol maako.

A yiɗi tokkaago Laawol Gooŋgaaku na?

Sey a nana ekkitinolji ɗi.

A Yiɗi Nanugo Habaru Seyo na?

Laar video mo tindini habaru seyo.  Ɗum habaru noy keɓreten salaaman bee Allah.

Laar film Mariyama Magdala

Ngeendam Mariyama Magdala mo Iisa Almasiihu huurgi.

Ko maayni Iisa Almasiihu?

Njaŋngu ngeewta Buuba bee moodibbo maako Ibraahiim

Ɗume Iisa Almasiihu wi'ani hoore mum?

Yimɓe ɗon mbi'a jur dow Iisa Almasiihu.  Ammaa ɗume Iisa Almasiihu wi'i dow hoore mum?

Deftere Allah sanjaama na?

Deftere Allah nde tokkiiɓe Iisa Almasiihu njaŋngata hannde ɗum Deftere Allah nde ɓooyma na?

Ko windi nder Deftere Linjiila ɗum gooŋga na?

En mbaawi hoolaago winndooɓe Linjiila na?

Ɗum gooŋga na Iisa Almasiihu maayi dow leggal ngaafaaŋgal?

Toy gooŋga woni?  O maayi malla o maayaay?

Iisa Almasiihu woni Ɓiɗɗo Allah na?

O Ɓiɗɗo Allah na malla waɗataako?

Ngam ɗume haani Iisa Almasiihu maaya?

Ngam ɗume tokkiiɓe Iisa Almasiihu mbiꞌata doole Iisa Almasiihu maaya haa leggal gaafaaŋgal?

Fulɓe Gooŋga yiɗi wi'go ɗume?

Pullo gooŋga o moyeejo?

Mo maama joweeɗiɗi na?

Mo mari pulaaku na?