Ɗume Iisa Almasiihu wi’ani hoore mum?

To a ƴami koo moy nder duniyaaru “Ɗume a numata dow Iisa Almasiihu?”, a heɓan jaawaabu feere feere. Ammaa to a ƴamino Iisa Almasiihu ƴamol ngol, noy o jaabeteno? To a ƴamino mo “An, a moy?”, ɗume o wi’eteno? Woodi ko a tawata nder Deftere Linjiila ngam wallugo ma faamugo ko Iisa Almasiihu wi’i dow hoore maako, ngam paama o moyjo. Sey en piista jonta ko a tawata nder Deftere Linjiila dow haala ka kadi.

Bolle ɗe Iisa Almasiihu wolwi ɗon jur nder Deftere Linjiila bana pukaraajo maako Yuhanna winndiri ɗum. Yuhanna (malla Yahya) wonino gooto nder pukara’en nayo mo Iisa Almasiihu arti suɓugo, nden o tokki wondugo bee maako nder mooɓgal pukara’en “Sappo e ɗiɗo”. O jooɗodake bee Iisa Almasiihu, o nyaamdi bee maako, o nani ko Iisa Almasiihu wolwi bee noppi maako, o meemi mo bee juuɗe maako. O winndi Linjiila ngam haa keɓen faamugo ko Iisa Almasiihu wi’i e ko o waɗi yaake o ɗonno bee pukara’en maako.
Ndaa ko Yuhanna winndi:
“Ko winndi nder deftere nde’e, ɗum winndaama ngam haa on nuɗɗina Iisa woni Almasiihu, Ɓiɗɗo Allah, ngam on keɓra ngeendam nder innde maako bee nuɗɗingo mo” (Linjiila Yuhanna 20: 30).

Waato, ko en tawata nder Linjiila Yuhanna ɗum winndaama ngam haa paamen moy woni Iisa Almasiihu ngam nuɗɗinen mo e keɓen ngeendam nduumiiɗam. Jonta en ndaara ko Iisa Almasiihu wi’ani  hoore mum.

Min woni nyaamdu ndu hokkata ngeendam
Iisa Almasiihu wi’i: “Min woni nyaamdu ndu hokkata ngeendam. Koo moy wari haa am, meetataa maatugo dolo (waato weelo) sam. Koo moy nuɗɗini yam boo, meetataa ɗomɗugo sam.” (Linjiila Yuhanna 6.35).

Wakkati Iisa Almasiihu wolwi bolle ɗe’e ɗum daynindiraay bee yaake nde o waɗino kaayeefi nyaamnugo yimɓe ujine njowo bee tamseeje jowi e liɗɗi ɗiɗi. Koo moy seyi bee ko o waɗino. Ngam maajum yimɓe  ɗuuɗɓe tokkake mo koo toy, ɓe ngiɗaa accugo mo sam. Ɓe numi teema o tokkoto nyaamnugo ɓe bana nii! Ammaa Iisa Almasiihu yecci ɓe taa ɓe cuklano haala nyaamdu wonnotoondu, ndikka ɓe keɓa nyaamdu tabitanndu, hokkandu ngeendam nduumiiɗam. Nden o yecci ɓe sey kaŋko waawata hokkugo ɓe nyaamdu ndu’u. Yimɓe ƴami mo: “Kaayeefiwol ngole a waɗata ngam haa min nuɗɗine?”. Ɓe numi teema o tokkitinan hokkugo ɓe nyaamdu bana ko saalino wakkati annabi Muusa ɗonno ardo Isra’iila’en nder ladde. Wakkati man nde weeti fuu Allah jippini nyaamdu diga asama, baakin duuɓi cappanɗe nayi Isra’iila’en nguurdi bee maaru.

Nden Iisa Almasiihu jaabi ɓe, o wi’i: “Min woni nyaamdu ndu hokkata ngeendam. Koo moy wari haa am, meetataa maatugo dolo sam. Koo moy nuɗɗini yam boo, meetataa ɗomɗugo sam”! Ɗume Iisa Almasiihu yiɗi wi’ugo bee bolle ɗe’e? Sey en nyaama ɓanndu maako na?! Naa non. O ɗon yecca yimɓe sey kaŋko waawata huuɓidingo haaje ɓernde neɗɗo. To goɗɗo nuɗɗini Iisa Almasiihu e ko o wi’i nden ɓernde maako de’itan bana reedu haarndu ɓaawo nyaamugo, malla bana mo yari, ɗomɗiti. Iisa Almasiihu wi’i kaŋko oon o he’i ngam hokkugo en ngeendam nduumiiɗam. Ndaa ko Iisa Almasiihu wi’i boo: “Min woni nyaamdu yeeru, jippiindu diga asama. To goɗɗo nyaami ndu, o yeeɗan haa abada. Nyaamdu ndu mi hokkata mo, ɗum ɓanndu am. Mi hokkan ndu ngam haa duniyaaru yeeɗa” (Linjiila Yuhanna 6.51). Waato Iisa Almasiihu ɗon yecca yimɓe o hokkan yoŋki maako ngam haa yimɓe nuɗɗinɓe mo keɓra kisndam bee maako. Kaŋko tan waawata huuɓidingo haaje ɓernde neɗɗo fuu.

Min woni annoora duniyaaru
Iisa Almasiihu wi’i: “Min woni annoora duniyaaru. Koo moy tokki yam, yahataa nder nyiɓre fahin, ammaa o heɓan annoora ndokkanka ngeendam” (Linjiila Yuhanna 8.12).

Iisa Almasiihu wolwi bolle ɗe’e saa’i o ɗonno ekkitina yimɓe nder haykaliiru, haa Urusaliima. O wolwi ɗum neeɓaay ɓaawo wakkati juulde wi’eteende juulde bukkaaji (malla ‘Sukkot’ bee wolde Ibraniŋkoore). Nder juulde man woodi al’aada diina Yahuudu’en bee huɓɓugo pittirlaaji (waato jayniirga) mawɗi ngam yaynugo haykaliiru. Bana nii Yahuudu’en ɗon ciftora no Allah waŋgiri bana yiite wakkati o hisni  ɓe diga juŋngo Firawna yaake annabi Muusa, nden Allah yayni annoora muuɗum dow laawol maɓɓe ngam taa ɓe kalka. Koo ndeye nder Deftere Tawreeta, annoora laatake bana misaalu baawɗe Allah, kisndam ɗam Allah hokkata. Annabi’en feere feere mbolwi dow annoora ka:

  • Annabi Esaaya winndi dow Almasiihu: “Allah wi’i …Mi waɗete a annoora ummaatooje, haa kisndam am yotto keeri duniyaaru” (Esaaya 49: 6).
  • Annabi Mika: “Koo to mi ɗon jooɗi nder nyiɓre, Jawmiraawo woni annoora am!” (Mika 7: 8).
  • Annabi Dawuuda: “Jawmiraawo woni annoora am e kisndam am, moy kulanmi?” (Jabuura 27: 1).
  • Annabi Habakuk wolwi dow Allah: “Bana ɗelko annoora, laasi naaŋge ɗon ngurto juŋngo maako, ton baawɗe maako ɗon cuuɗi” (Habakuk 3: 4).

Bee faamugo haala ka fuu, Iisa Almasiihu wolwani Yahuudu’en, o wi’i ɓe kaŋko woni annoora, ammaa naa annoora ngam maɓɓe tan. Iisa Almasiihu wi’i kaŋko woni annoora ngam asli duniyaaru fuu. Ɗume Iisa Almasiihu yiɗi yimɓe paama bee bolle ɗe’e? O laatake bana pittirla ngam yeeso maako ɗon yayna na?! Naa non. Iisa Almasiihu ɗon wolwa haala kisndam yoŋki neɗɗo fahin. O wi’i to goɗɗo tokkake mo, nden o accan yahugo nder nyiɓre – waato o wurtake majjere, o heɓti laawol asama ngam o tawi kisndam yoŋki maako bee Iisa Almasiihu. Ammaa, to goɗɗo tokkaaki mo, nden o ɗon nder nyiɓre tawon, o majji, o halkan boo. Iisa Almasiihu woni annoora duniyaaru. Koo moy tokki mo yahataa nder nyiɓre fahin, ammaa o heɓan annoora ndokkanka ngeendam.

Min woni dammugal
Iisa Almasiihu wi’i: “Min woni dammugal waalde baali. Aartuɓe yam warugo fuu, ɓe wuyɓe, jaɓtooɓe, ammaa baali nananaay ɓe. Min, mi dammugal, to goɗɗo nastiri bee am, o hisan” (Linjiila Yuhanna 10. 7-9)

Iisa Almasiihu wolwi bolle ɗe’e ɓaawo yamɗitinki bumɗo. Moodiɓɓe Farisa’en ngudini bumtuɗo ngam o nuɗɗini Iisa Almasiihu yamɗitini mo, nden Iisa Almasiihu ewni moodiɓɓe ɓe’e boo bana wumɓe ngam ɓe nuɗɗinaay mo. Nden Iisa Almasiihu tokkitini bee balndol feere, o nandini moodiɓɓe Farisa’en bana “wuyɓe, jaɓtooɓe” , o wi’i : “Koo moy mo nastiraay waalde baali gal dammugal, ammaa o diwi kowaagol, o nasti, goɗɗo oo gujjo, jaɓtoowo. Ammaa mo nastiri dammugal, kaŋko woni gaynaako baali” (Linjiila Yuhanna 10. 1-2). Farisa’en paamaay ko Iisa Almasiihu  yeccanno ɓe, nden Iisa Almasiihu tokkitini wolwango ɓe bee balndol fahin ngam faamtingo ɓe kaŋko woni dammugal.

Ɗume Iisa Almasiihu yiɗi wi’ugo, “M̍in woni dammugal” ? Ngam fiistugo maana ka’a, sey en paama dow dammugal ngale Iisa Almasiihu wolwanta nder balndol ngol. O  ɗonno wolwa dow dammugal waalde baali. Wakkati man, waalde baali marino dammugal gootal tan, ammaa walaano dammugal bee leɗɗe, malla ƴombe, sey gaynaako on waalotono haa dammugal ngam maɓɓugo waalde bee jemma. Ngam nastugo waalde, sey baali nasta ngal dammugal, ngam wurtaago waalde boo sey ɗi ngurtoro dammugal. Iisa Almasiihu wi’i kaŋko woni dammugal, to goɗɗo nastiri bee maako hisan. Iisa Almasiihu ɗon yecca en woodi “dammugal” gootal tan haa en kisa, haa en keɓa ngeendam nduumiiɗam – Iisa Almasiihu on woni dammugal man. Iisa Almasiihu ɓesdi wolwugo no o waawri hisnirgo yimɓe ngam kaŋko woni dammugal  – o wi’i: “Gujjo ɗon wara ngam wujjugo e mbarugo e halkugo. Min mi wari ngam haa yimɓe keɓa ngeendam, ɓe keɓa ɗam bee feecaare” (Linjiila Yuhanna 10.10). Iisa Almasiihu yiɗi  paamen sey kaŋko waawata hisnugo en, sey kaŋko waawata yottingo yimɓe haa ngeendam nduumiiɗam, sey kaŋko waawata hokkugo en gondal bee Allah nder feecaare bilaa sooynde.

Min woni gaynaako booɗɗo
Iisa Almasiihu wi’i: “Min woni gaynaako booɗɗo. Gaynaako booɗɗo ɗon hokka yoŋki muuɗum ngam baali mum” (Linjiila Yuhanna 10.11).

Bolle ɗe’e tawaama nder balndol gootol bee ko Iisa Almasiihu wi’ino naane (Min woni dammugal). Iisa Almasiihu ɗon wolwana moodiɓɓe Farisa’en wakkati man, o ɗon foonda hoore maako bee maɓɓe. Iisa Almasiihu wi’i “Min woni gaynaako booɗɗo” ammaa kamɓe ɓe laati bana “durooɓe ngam ngeenaari …O doggan ….ngam walaa ko yaali mo bee baali” (Linjiila Yuhanna 10.12-13). Iisa Almasiihu ɗon waŋgina sooynde enɗam maɓɓe wakkati ɓe ngurtinno bumtuɗo mo Iisa Almasiihu yamɗitinno.

Nde Iisa Almasiihu wi’i o gaynaako booɗɗo o ɗon yecca en no o waawan aynugo en, nyaamnugo en, durugo en, humtango en haaje meeɗen fuu. Baali mari haaje gaynaako ngam ɗi mbaawataa aynugo ko’e maaji – saafaandu waran hippaago ɗi, malla gujjo waran hirsugo ɗi. Ammaa to gaynaako ɗon, o faddanto ɗi masiibooji. Ko Iisa Almasiihu wolwi haa ɗo nanndi bee ko annabi Daawuda winndi nder Jabuura 23, “Jawmiraawo woni gaynaako am, mi sooyataa koo ɗume …”. Fahin, Iisa Almasiihu nanndini hoore mum bee Baabiraawo maako.

Iisa Almasiihu ɓesdi fiistugo ko woni nder bolle ɗe’e – naa o gaynaako booɗɗo ngam aynugo en tan. O laati gaynaako ndokkanɗo yoŋki mum ngam baali muuɗum. Waato, Iisa Almasiihu ɗon waŋgina noy o tammi waɗugo ngam hisnugo yimɓe ɓe nuɗɗini mo (waato baali maako):  O maayan ngam maɓɓe ngam haa ɓe ngeeɗa foroy. Ammaa naa o maayan tan, o ummititto boo. O wi’i : “Baabiraawo yiɗi yam, ngam mi hokkan yoŋki am, nden mi hoosita ki fahin. Walaa mo hoosata yoŋki am, ammaa min hokkata ki bee hoore am. Mi woodi baawɗe hokkugo ki, mi woodi baawɗe hoosititgo ki boo. Kanjum woni umroore nde Baabiraawo am hokki yam” (Linjiila Yuhanna 10. 17-18). Anniya Allah ngam hisnugo yimɓe woni nuɗɗingo maayde e ummitineeki Iisa Almasiihu. Iisa Almasiihu nanndini kuugal ngal o tammi waɗugo bee hokkugo hoore maako ngam meeɗen, bana gaynaako mo hokkata yoŋki mum ngam baali muuɗum.

Min woni ummitinoowo e geeɗinoowo maayɓe
Iisa Almasiihu wi’i: “Min woni ummitinoowo e geeɗinoowo maayɓe. Koo moy nuɗɗini yam yeeɗan, koo to o maayi boo. Koo moy geeto, nuɗɗinɗo yam, maayataa sam” (Linjiila Yuhanna 11.25-26).

Iisa Almasiihu wolwi bolle kaayniiɗe ɗe’e wakkati maayde soobaajo maako Laazarus. Ɗum waɗi balɗe nayi diga Laazarus maayino, e Iisa Almasiihu walaano ton. Nden nyalaade nayaɓre o wari, o ɗon wolida bee Marta, deerɗiraawo debbo maayɗo. Iisa Almasiihu wi’i mo Laazarus ummititto, Marta numi o ɗon wolwa dow ummitineeki yimɓe fuu nyalaade darŋgal. Nden Iisa Almasiihu jaabi mo bee bolle ɗe’e: “Min woni ummitinoowo e geeɗinoowo maayɓe. Koo moy nuɗɗini yam, yeeɗan, koo to o maayi boo. Koo moy geeto, nuɗɗinɗo yam, maayataa sam”. Nden Iisa Almasiihu holli no bolle ɗe’e gooŋɗi – o wurtini Laazarus diga yenaande, o yeeɗitinaama!

Ɗume Iisa Almasiihu yiɗi wi’ugo “Min woni ummitinoowo e geeɗinoowo maayɓe”? O yiɗi en paama o mari baawɗe koo dow maayde boo. Ngam daliila man koo to en fuu en maayan, to en nuɗɗini Iisa Almasiihu nden maayde marataa baawɗe dow meeɗen. Iisa Almasiihu wi’i “Koo moy nuɗɗini yam yeeɗan, koo to o maayi boo” – waato, mo nuɗɗini Iisa Almasiihu anndan fakat haa o yottoto ɓaawo maayde, o yeeɗan fahin bee Allah. E noy Iisa Almasiihu heɓiri baawɗe dow maayde bana nii? Ngam Iisa Almasiihu woni Wolde Allah, e “ngeendam iwi haa maare” (Linjiila Yuhanna 1.4). To ngeendam iwi haa Iisa Almasiihu nden o waawan jaalaago maayde, o waawan hokkugo ngeendam haa nuɗɗinɓe mo boo. Iisa Almasiihu ɗon yecca en o ɓuri maayde baawɗe, o waawan riiwugo maayde haa foroy. Fahin o gooŋɗini haala ka’a bee ummitaaki maako nyalaade tataɓre ɓaawo maayde maako. Koo maayde waawaay jogaago mo nder yenaande.

Min woni laawol e gooŋga e ngeendam
Iisa Almasiihu wi’i: “Min woni laawol e gooŋga e ngeendam. Walaa mo yahata haa Baabiraawo, sey bee am”. (Linjiila Yuhanna 14.6)

Iisa Almasiihu wolwi bolle ɗe’e wakkati o ɗon bee pukara’en maako, o hiiri bee maɓɓe, nden jaŋngo maajum boo o anndino o maayan. O ɗon faamtina ɓe no o ɓadake dillugo. O arti wi’ugo ɓe: “On anndi laawol yahugo haa njahanmi” (Linjiila Yuhanna 14.4). Ammaa Tomas, gooto nder pukara’en Iisa Almasiihu, wi’i mo: “Jawmiraawo, min anndaa haa a yahata, noy min anndirta laawol maajum?”. Waato pukara’en Iisa Almasiihu paamaay ko o wi’ino ɓe, ɓe paamaay o ɗon taasko dillugo haa asama fahin. Nden Iisa Almasiihu yecci ɓe laaɓɗum, o wi’i: “Min woni laawol e gooŋga e ngeendam. Walaa mo yahata haa Baabiraawo, sey bee am.”  Iisa Almasiihu yiɗi pukara’en muuɗum paama kuuje tati dow hoore maako:

  • Iisa Almasiihu woni laawol
  • Iisa Almasiihu woni gooŋga
  • Iisa Almasiihu woni ngeendam

Iisa Almasiihu arti wi’ugo “Min woni laawol” . O wi’aay kaŋko woni laawol gootol caka laabi feere. O wi’i kaŋko tan woni laawol ngol yahrata yimɓe haa Allah, Baabiraawo maako. E ɗume woni laawol ngo’ol? Iisa Almasiihu ɗon yecca pukara’en muuɗum haa toy laawol kisndam yoŋki tawete, haa toy laawol asama woni. O wi’i laaɓɗum kaŋko on woni laawol kisndam, walaa laawol feere sam. Iisa Almasiihu ɗon yecca en fuu, sey kaŋko waawata yahrugo marɓe hakke haa Allah Jawmiraawo – walaa laawol feere, sey bee maako tan.

Iisa Almasiihu tokki wi’ugo, “Min woni gooŋga”. O wi’aay “Mi ɗon wolwa gooŋga”, malla “Mi ɗon holla on gooŋga” – koo to o waɗi bana nii boo. O wi’i “MIN woni gooŋga.” Iisa Almasiihu yiɗi pukara’en maako paama ko o wolwi fuu diga naane, ko o huuwi fuu diga naane, ko o holli ɓe fuu diga naane, ɓe mbaawan hoolaago ɗum, ɓe mbaawan hoolaago mo boo ngam kaŋko WONI gooŋga.

En jaŋngino ɓooyma Iisa Almasiihu woni Wolde Allah. Fodde Linjiila Yuhanna, “Wolde Allah laati neɗɗo marɗo ɓanndu, jooɗi caka meeɗen” (Linjiila Yuhanna 1.14). En fuu en anndi  Allah fewataa. Daliila man Iisa Almasiihu waawi wi’ugo “Min woni gooŋga” ngam o ɗon holla en no Allah wa’i. Allah Jawmiraawo woni gooŋga e Wolde Allah boo ɗum gooŋga – kayre woni Iisa Almasiihu.

Tataɓre, Iisa Almasiihu wi’i “Min woni ngeendam” . Bolle ɗe’e nanndi bee ko Iisa Almasiihu wolwino wakkati o ummitinno Laazarus diga maayde. Iisa Almasiihu mo tagaaka, kaŋko woni Wolde Allah e “ngeendam iwi haa maare” (Linjiila Yuhanna 1.4). O waawi yeccugo pukara’en maako kaŋko woni ngeendam. Ngeendam iwi haa maako, e o hokkan ngeendam haa koo moy nuɗɗinɗo mo boo. Bolle Iisa Almasiihu feere nder Linjiila Yuhanna 3.16 mbi’i : “Allah yiɗi duniyaaru masin. Ngam maajum o hokki Ɓiɗɗo maako bajjo. Koo moy nuɗɗini Ɓiɗɗo oo, halkataa, ammaa o heɓan ngeendam nduumiiɗam”.

Min woni inabohi gooŋgaahi
Iisa Almasiihu wi’i: “Min, mi inabohi gooŋgaahi, Baabiraawo am woni jawmu ngesa” (Linjiila Yuhanna 15.1).

Iisa Almasiihu wi’i: “Min woni inabohi, onon on lice” (Linjiila Yuhanna 15.5).

Bolle ɗe’e, ɗe Iisa Almasiihu wolwani pukara’en muuɗum laatake bana balndi ɗiɗi. O arti wi’ugo “Min woni inabohi gooŋgaahi” . Leɗɗe inabooje tawaama jur nder lesdi Isra’iila. To a laari nder Deftere Tawreeta e Jabuura, a tawan mbinndi feere ɗon kuuwtinira lekki inabohi bana balndol dow ummaatoore Isra’iila. Misaalu man ɗon nder Jabuura 80, Isra’iila nanndinaama bee lekki inabohi. Taariha ummaatoore Isra’iila ɗon holla noy Allah yurminirta yimɓe ɓe o suɓino diga wakkati Ibrahiima, koo nde ɓe ɗowtanaakino mo, koo nde ɓe ɗonno tuurtana mo. Ammaa jonta Iisa Almasiihu wi’i kaŋko woni “inabohi gooŋgaahi”, o tuurtantaa Baabiraawo maako, o ɗowantono mo foroy. Diga Allah ewni Ibrahiima, haɓɓi alkawal bee maako, wi’i mo “Ngam daliila maaɗa asli duniyaaru fuu keɓan barka” (Laataanooji 12.3), ɗum anniya Allah ngam koo moy heɓa kisndam. Ammaa sey bee garki Iisa Almasiihu anniya Allah ka’a gooŋɗiri. Iisa  Almasiihu woni “inabohi gooŋgaahi” ngam sey bee maako asli fuu keɓrata kisndam.

Iisa Almasiihu tokki yeccugo pukara’en maako “Min woni inabohi, onon on lice”. Bee bolle ɗe’e Iisa Almasiihu yiɗi ɓe paama no ɓe mbaawan waɗugo nafuda, bana lisal inabohi rimirta ɓiɓɓe. Lisal waawataa rimugo ɓiɓɓe sam sonaa to ngal hawti bee inabohi tum. Non boo pukaraajo Iisa Almasiihu waɗata. O wi’i: “To on ngondaay bee am on mbaawataa waɗugo koo ɗume” (Linjiila Yuhanna 15.5). Waato, mo yiɗi tokkaago Iisa Almasiihu, sey o “tabita nder kawtal bee Iisa Almasiihu”, ngam feere maako o waɗataa nafuda sam.

Nde Iisa Almasiihu ewni hoore muuɗum “inabohi gooŋgaahi”, o yiɗi en paama no Allah neliri mo ngam hisnugo asli fuu nder duniyaaru. O yiɗi tokkiiɓe mo boo paama no ɓe keɓirta mawnugo nder nuɗɗinki e waɗugo nafuda nder duniyaaru. O wi’i : “Bana no lisal inabohi rimataa ɓiɓɓe, sonaa to ngal hawti bee inabohi, bana non onon boo, on mbaɗataa nafuuda sonaa to on ɗon tabiti nder kawtal bee am” (Linjiila Yuhanna 15.4).

Min woni mo ngonmi
Iisa Almasiihu wi’i: “Ngam to on nuɗɗinaay min woni mo ngonmi, on maayan nder hakkeeji mooɗon” (Linjiila Yuhanna 8.24).

Iisa Almasiihu wi’i: “Mi ɗon wi’a on ɗum jonta, diga ɗum siwaa laataago ngam haa on nuɗɗina, min woni mo ngonmi to ɗum waɗi” (Linjiila Yuhanna 13.19).

Fahin Iisa Almasiihu wolwi bolle ɗe’e ngam o yiɗi yimɓe paama fakat mo o woni. O yiɗi ɓe paama kaŋko woni kisnoowo, e ko o wi’anno hoore maako fuu ɗum gooŋga.

Iisa Almasiihu huuwtiniri bolle “Min woni mo ngonmi” bee anniya. Wakkati Allah Jawmiraawo ewni Muusa, Allah bee hoore mum wolwi bana nii: “Min woni mo ngonmi” (nder Deftere Tawreeta, Gurtaaki 3.14). Nden kam, Iisa Almasiihu yiɗino nanɓe mo fuu paama: bana no Allah woniri non kaŋko boo o woniri  – walaa ko senndi Allah Jawmiraawo bee Iisa Almasiihu.

Woodi wakkati feere nde Iisa Almasiihu ɗonno wolwana Yahuudu’en, ɓe paamaay mo o woni. Fahin Iisa Almasiihu wolwi dow hoore mum, o wi’i: “Gooŋga mi wi’ata on. Diga Ibrahiima danyaaka, min mi ɗon” (Linjiila Yuhanna 8.58). Waato, Iisa Almasiihu yiɗi yimɓe paama o walaa fuɗɗoode e timmoode, o tagaaka, o duumiiɗo. Allah Jawmiraawo woni mo o woni. Iisa Almasiihu boo woni mo o woni. Daliila man, Iisa Almasiihu yecci pukara’en muuɗum: “Koo moy yi’i yam, yi’i Baabiraawo” (Linjiila Yuhanna 14.9). Walaa ko senndi Iisa Almasiihu bee Allah Jawmiraawo ngam ɓe fuu ɓe go’o.

Too,  jonta en ndaari bolle ɗe Iisa Almasiihu wi’ani hoore mum. To a linyi Defte Allah fuu, a tawataa goɗɗo feere mo wi’ani hoore mum bana nii, sey Iisa Almasiihu tan wi’i ɗum. E an, ɗume ngaɗata bee bolle maako …? A nuɗɗini ko o wi’anta hoore maako na …?


To a yiɗi jaŋngugo dow haala ka fahin bee Français sey a tokko jaŋngugo haa ɗo.