Category: Pullo Fulbe

Film Iisa Almasiihu

Moy wonete Pullo gooŋga?

To a ƴami yimɓe “Moy wonete Pullo gooŋga?” a heɓan jaawaabuuji feere feere.  Woɗɓe mbi’an Pullo gooŋga mo Pullo maama joweeɗiɗi, jillel walaa.  Woɗɓe mbi’an mo mari pulaaku, cuusal e munyal.  Pullo gooŋga sey ɗum tawra mo pulaaku, …

Ko Maayni Annabi Iisa?

Buuba wari haa moodibbo Ibraahiim ngam o ƴama mo dow maayde Annabi Iisa.  Ndaa ngeewta maɓɓe. (Buuba) – Moodibbo Ibraahiim!(Ibraahiim) – Na’am.(Buuba) – Woodi ko sakli yam dow ko laarani annabi Iisa.(Ibraahiim) – Ƴamu le.(Buuba) – Yoo, tum …

Deftere Allah sanjaama na?

“Yimɓe ngayliti Deftere Linjiila”. Ɗum gooŋga na? Deftere Allah nde en njogoto hannde, nde feerotiri bee Deftere Allah nde yimɓe ɓooyma njogotono na? Koo toy fuu a tawan juulɓe ɗon mbi’a Deftere Allah nde tokkiiɓe Iisa Almasiihu njaŋngata …

Ko winndooɓe Deftere Linjiila mbinndino, ɗum gooŋga na?

To en njaɓi Deftere Linjiila sanjaaka, nden sey en ƴama koꞌe meeɗen ƴamol feere boo: Ko winndooɓe Deftere Linjiila mbinndino, ɗum gooŋga na? Fakat ko ɓe mbinndi ɗum laatakeno na? Haa en piisti haala ka, sey en ndaara …

Iisa Almasiihu maayaay haa leggal gaafaaŋgal. Ɗum gooŋga na?

Fodde Deftere Linjiila e seedamku tokkiiɓe Iisa Almasiihu, fakat o maayi wakkati  ɓe ngaafi mo dow leggal. Ammaa woodi yimɓe feere ɓe njaɓataa haala ka, ɓe ɗon mbi’a Iisa Almasiihu maayaay haa leggal gaafaaŋgal. Woɗɓe ɗon mbi’a goɗɗo …

Ngam ɗume haani Iisa Almasiihu maaya haa leggal gaafaaŋgal?

Ndaa jaawaabu seɗɗa dow haala maayde Iisa Almasiihu. Ammaa haala man luggi masin – sey puɗɗira haa ɗo tawon, nden lutta laarugo tinndinooje feere boo. Ngam paamen ɗume waɗi Iisa Almasiihu sey maaya haa leggal gaafaaŋgal, sey paamen …

Iisa Almasiihu woni Ɓiɗɗo Allah na?

Tokkiiɓe Iisa Almasiihu mbi’ata Iisa woni Ɓiɗɗo Allah, fodde ko ɓe tawi nder Deftere Allah. Ammaa woɗɓe ɓe tokkaaki Iisa Almasiihu njaɓataa haala kaꞌa, ngam fodde faamu maɓɓe Allah danyataa ɓiɗɗo. E noy Iisa Almasiihu woniri ɓiɗɗo Allah …

Ɗume Iisa Almasiihu wi’ani hoore mum?

To a ƴami koo moy nder duniyaaru “Ɗume a numata dow Iisa Almasiihu?”, a heɓan jaawaabu feere feere. Ammaa to a ƴamino Iisa Almasiihu ƴamol ngol, noy o jaabeteno? To a ƴamino mo “An, a moy?”, ɗume o …