Tag: jabuura

Deftere Allah sanjaama na?

“Yimɓe ngayliti Deftere Linjiila”. Ɗum gooŋga na? Deftere Allah nde en njogoto hannde, nde feerotiri bee Deftere Allah nde yimɓe ɓooyma njogotono na? Koo toy fuu a tawan juulɓe ɗon mbi’a Deftere Allah nde tokkiiɓe Iisa Almasiihu njaŋngata …

Ko winndooɓe Deftere Linjiila mbinndino, ɗum gooŋga na?

To en njaɓi Deftere Linjiila sanjaaka, nden sey en ƴama koꞌe meeɗen ƴamol feere boo: Ko winndooɓe Deftere Linjiila mbinndino, ɗum gooŋga na? Fakat ko ɓe mbinndi ɗum laatakeno na? Haa en piisti haala ka, sey en ndaara …