Ko Maayni Annabi Iisa?

Buuba wari haa moodibbo Ibraahiim ngam o ƴama mo dow maayde Annabi Iisa.  Ndaa ngeewta maɓɓe.

(Buuba) – Moodibbo Ibraahiim!
(Ibraahiim) – Na’am.
(Buuba) – Woodi ko sakli yam dow ko laarani annabi Iisa.
(Ibraahiim) – Ƴamu le.
(Buuba) – Yoo, tum mi ɗon nana yimɓe deftere ɗon mbi’a ɗum windaama haa deftere Linjiila way annabi Iisa maayi bana kalluɗo dow leggal gaafaangal.  Min kam, mi faamaay ka.  Mi yiɗi mi ƴame no wontiri.
(Ibraahiim) – Aan bee hoore ma, ko numɗa?
(Buuba) – Min na?
(Ibraahiim) – Ee, aan ni.
(Buuba) – Yoo, ammaa koo nde jangde am famɗi, mi yeccete numooji am.
(Ibraahiim) – Non ngiɗmi.
(Buuba) – Waato, Allah accan annaboojo mawɗo bana Iisa ɓii Mariyama maaya meere na?  Ooho, koomoy meeɗen, doole en maaya, ammaa ndaa, annabi Iisa, o waɗaay aybe sakko ɓe kiito mo, ɓe ɓili mo haa leggal bana kalluɗo!  Waɗataako!
(Ibraahiim) – Mi nani, e a hewtinaay ka boo.  Ngam Iisa ɓii Mariyama o rasuulullaahi (رَسُولُ اللَّهِ), o rahmatan allaahi (رَحْمَةً اللهِ), o aayatan allaahi (ا ٰيَةً اللهِ), o kalimatullaahi (كَلِمَتلُه اللهِ), o ruuhullaahi (رُوحُ اللهِ).  O wumtini wumɓe, o yamɗitini nyawɓe, o wurtini ginnaaji, o laɓɓini marɓe saɗawre, haa maa o ummitini maayɓe.  O ɗon yeeɗi jonta.  Lortuka maako boo waddan nyande darngal.  Bana mbiiɗa ɗum kayɗiniiɗum masin nde ahl al-kitab ɗon mbi’a o maayi non bana kalluɗo.  Ndaa boo, ɓe ɗon teddina Iisa ɓii Mariyama masin.
(Buuba) – Yoowaa, en paamtiri.  Ammaa woodi ko mi ƴamete.
(Ibraahiim) – Na’am.
(Buuba) – Nde aan a janguɗo, mi anndi a jangi alkuraan booɗum, ammaa tampataa a jangi tawreeta bee jabuura bee linjiila bee annabo’en woɗɓe.
(Ibraahiim) – Non ɗum laati.
(Buuba) – Too, booɗum.  Waato ƴamol am.
(Ibraahiim) – Na’am.
(Buuba) – Waato fakat, maayde Iisa ɗum huunde windaande haa defte ɗe na?
(Ibraahiim) – Ɗum bindaaɗum.
(Buuba) – Asee!
(Ibraahiim) – Naa nde woore ma.  Bana anduɗa, yimɓe feere feere tongi alkuraana koo dow laral, koo dow leggal, koo dow hayre, koo boo bee ɓernde tan.  Kaliifaajo arano bi’eteeɗo Abū Bakar umri ɓe kawta bindi ɗi.  Ɓaawo maajum, Uthmaanu umri fahin ɓe kawta bindi feere feere.  O halfini kuugal maajum haa Zaid bin Thaabit.  Waato yimɓe feere feere kuuwi ngam alkuraana yotto haa juuɗe meeɗen.  Non boo, Allah umri yimɓe nayo ɓe mbinda haɓaru linjiila.  Inɗe maɓɓe Matta e Markus e Luka e Yuhanna waato Yahya.  Ɓe nayo fuu, be narri dow maayde annabi Iisa.
(Buuba) – Asee!
(Ibraahiim) – Non.  Nden boo, linjiila ɗon wi’a diga o siwa mbareego, Iisa andini pukara’en muuɗum ko tamman laataago.  Nde o ɗon wolwa bana non, gooto nder pukara’en maako yerdaaki sam, inde maako Pitrus (Piyer).  Ndaa linjiila ɗon kombi am ɗo, mi jangane nokkuure maajum na?
(Buuba) – Ammaa mi nanataa aaraɓre booɗum, sey to a fassitirani yam.
(Ibraahiim) – Taa saklu.  Ɓe aarti ɓe fassitiri defte man fuu bee fulfulde naneteende.  Bee fulfulde on njanganmi defte maajum.
(Buuba) – Too booɗum, to non kam, jangu, mi nana.
(Ibraahiim) – Ndaa ko ɗum wi’i haa linjiila bana Matta windiri ɗum haa fasluwol sappo e joweego.
(Buuba) – Mi ɗon heɗito.
(Ibraahiim) – Yoo, bismillāh al-rahman al-rahiim.

Diga saa’i man Iisa fuɗɗi faamtingo pukara’en muuɗum, o wi’i: ”Doole mi yaha Urusaliima, mi yara bone ɗuuɗɗum diga ndotti’en e mawɓe liman’en e moodiɓɓe tawreeta, ɓe mbarammi, amma mi ummito diga maayde nyalaade tataɓre.” Piyer wicciti mo sera, fuɗɗi felugo mo, wi’i: ”Kayya, yaa Jawmiraawo, Allah haɗ ɗum! Irin man warantaa ma sam!” Ammaa Iisa yeesiti, wi’i Piyer: ”Daayam, an Sayɗaanu! A laatani yam daliila fergere, ngam numooji maaɗa iwaay haa Allah, ammaa haa yimɓe.”

(Buuba) – Kayto! Waato pukaraajo maako laari bana haanaay annabi Iisa yara bone.  Ammaa nde o wi’i non, Iisa telɓani mo haa ɓuri sembe.  Ɗo kam, naa ɗum ɓesdi saklugo yam.  Waato fodde linjiila, annabi Iisa yerdi torreego e mbareego!
(Ibraahiim) – Non ɗum wi’i.
(Buuba) – Waato annabi Iisa yiɗi mbareego.
(Ibraahiim) – Naa o yiɗi mbareego.  O waddi goonga.  O yiɗno yimɓe maako njaɓa goonga ka.  Ammaa a andi no duniya wa’i.  To a yiɗi a wolwa goonga tum kam, fakat woɗɓe nganyan ma.  Mi tammi a meeɗi nanugo hadithiwol ngol wi’ata:

اذ ٰ ارٰد الله بعَبْدِهِ خيراً

عَجَّلَ لَهُ العقوبةَ في الدُّنْيا

وَذ ٰ ارٰد الله بعَبْدِهِ الشَّرَّ

امْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حتَّى يُو فىَّ بِهِ يومَ القيامَةِ

Waato, to Allah muuyani maccuɗo mum hayru o yawɗinanan mo bone nder duniyaaru ndu e to Allah muuyani maccuɗo mum bone o munyanan mo halleende maako, sey nyande darngal o warjoto.
(Buuba) – Goonga, ammaa nde annabi Iisa wi’i pukaraajo maako yiɗi  selnugo mo e laawol maako, ɗum yiɗi wi’ugo jawmiraawo aarti tabitini no annabi Iisa tammi yarugo bone?
(Ibraahiim) – A ɗon dow laawol fortungol.  Ɗum bindaaɗum fahin.  Woodino annaboojo goɗɗo, inde muuɗum Esaaya.  O aarti annabi Iisa warugo haa duniya duuɓi baakin teemmeɗe joweeɗiɗi.  Mi jangane annabaaku maako na?
(Buuba) – Jangu, mi yiɗi mi faama.
(Ibraahiim) – Kanjum boo haa fasluwol cappanɗe jowi e tati.  Yoo, bismillah ar-rahman ar-rahiim

Ɓe toonyi mo, ammaa o munyani ɗum, o maɓɓitaay hunnduko maako bana jawgel ngel ɓe njahrata hirseego, bana mbaalu muukaaŋgu yeeso meksooɓe gaasa muuɗum, non o maɓɓitaay hunnduko maako.  Ɓe naŋngi mo bee semmbe, ɓe ndo’’i mo kiita.  Caka yimɓe yidere maako, walaa mo numi dow ko heɓi mo.  O ittaama diga lesdi yeeɗɓe daliila zunuubaaji ummaatoore am.  Ɓe mbaɗi yenaande maako caka halluɓe, ɓe mbaɗi hawriire maako caka riskuɓe koo to o waɗaay toonyaare, hunnduko maako wolwaay fewre.

(Buuba) – Asee!  Ɗum yahdi kal bee ko linjiila yecci.  A wi’i boo ɗum bindaaɗum duuɓi ɗuuɗi hidde annabi Iisa wari haa duniya?
(Ibraahiim) – Teemmeɗe joweeɗiɗi, haa bee gelɗe maa.
(Buuba) – Ammaa, woodi ko ɗum yecci dow nafu maayde maako na?
(Ibraahiim) – Woodi.  Aayaaje ɗe aarti ɗe mi jangani ma jonta kolli ɗum.
(Buuba) – Jangu, mi nana kanjum boo.
(Ibraahiim) – Yoo, haa mi janga fahin.  Bismillah ar-rahman ar-rahiim.

Yimɓe njawi mo, ngudini mo.  O woowri bee naaworlaaji e bone, koo moy wiirni yeeso mum ngam taa yi’a mo.  En njawi mo, en paalaay mo.  Asee boo naaworlaaji meeɗen o roondi, bone meeɗen o hooci.  Bee non fuu en ndaari mo bana Allah hiiti mo, fiyi mo, leestini mo.  Ammaa o yuwaama daliila zunuubaaji meeɗen, o torraama ngam aybeeji meeɗen.  Kiita ka o jaɓi, waddani en salaaman, daliila kuuduuje maako en kurgake.  Enen fuu en majjino bana baali, koo moy tokkuno laawol muuɗum.  Ammaa Jawmiraawo yowi aybe meeɗen fuu dow maako.

(Buuba) – Asee!  Ngam daliila maayde maako hakkeeji meeɗen njaafaama?
(Ibraahiim) – Siftor ko a ƴamino.  A yiɗino nanugo ko winda dow maayde annabi Iisa nder linjiila e nder defte annabo’en.  Nonnon mi jangani ma.  Ammaa tan mi wi’an mi timmidinaay ɗum sam.  A foti a sooda deftere Linjiila, a janga ngam hoore ma.
(Buuba) – Mi hulan waɗugo non.
(Ibraahiim) – Ko hulnete?
(Buuba) – Min mo sooynde jangde mi sooda, mi janga, mi faama?
(Ibraahiim) – Ko ittata sooynde jangde sonaa jangde?  To a woodi ƴamol, mi ɗon.  A wara koondey fuu.


To a yiɗi jaŋngugo dow haala ka fahin bee Français sey a tokko jaŋngugo haa ɗo.