Ngam ɗume haani Iisa Almasiihu maaya haa leggal gaafaaŋgal?

Ndaa jaawaabu seɗɗa dow haala maayde Iisa Almasiihu. Ammaa haala man luggi masin – sey puɗɗira haa ɗo tawon, nden lutta laarugo tinndinooje feere boo.

Ngam paamen ɗume waɗi Iisa Almasiihu sey maaya haa leggal gaafaaŋgal, sey paamen senaare Allah tawon. Deftere Allah ɗon heewi bolle ɗuuɗɗe daaranɗe senaare Allah. O Ceniiɗo, walaa aybe haa maako sam. Ngam O Ceniiɗo, o wondataa bee marɗo aybe koo hakkeejo.

Allah wolwi laaɓɗum tal, diga hakke nastaay duniyaaru tawon. O wi’i batte hakke ɗum maayde, ngeenaari hakke ɗum maayde. Haala man ɗon waŋga nde ɗuuɗɗum nder Deftere Allah.

Deftere Allah wiꞌi boo, ɗum hakke senndi neɗɗo bee Allah Jawmiraawo. Ammaa, ɗume woni hakke kadi? Hakke ɗum tuurtuki, malla luutki ko Allah yiɗi. Hakke ɗum aybe dow senaare Allah. To goɗɗo waɗi hakke o ɗon holla o numi o ɓuri Allah anndugo ko woni booɗɗum e kalluɗum. Baɗoowo hakke ɗon laara kiita Allah e baawɗe Allah bana meere.

Allah O Ceniiɗo. O Kiitoowo gooŋgaajo boo, O waawataa accugo hakkeeji bilaa kiita. To O hiitaaki hakkeꞌen, malla O yaafanake en meere, nden O laaraay aybe meeɗen bana huunde mawnde sam. To non kam, naa O Ceniiɗo, naa O Kiitoowo gooŋgaajo boo. Doole kiita tokko hakke. Ngam Allah O Kiitoowo gooŋgaajo, doole O waɗa ko haani, doole ngeenaari hakke waŋga – waato maayde. Doole kiita Allah hiɓɓa.

Num le dow kiitaaji lesdi Cameroun: To kiitoowo waɗi kiita dow gujjo, wi’i mo sey o yoɓa njoɓdi ceede millionre. To gujjo go yoɓi, malla goɗɗo feere yoɓi ngam maako ngam o waawataa, nden koo moy fuu laaran bana kiita hiɓɓi, timmi.

Non  boo bee hakke. Senaare Allah e gooŋgaaku maako ɗon yowa en kiita. O wi’i kiita man ɗum maayde.

Ɗum gooŋga Allah O Ceniiɗo e Kiitoowo, ammaa O marɗo yiide boo. O heewi hinnuye. Ngam maajum O yiɗaa yimɓe kalka  daliila hakke muuɗumꞌen. O yiɗi hisnugo koo moy. Ammaa kiita ɗon dow koo moy caliiɗo ɗowtanaago mo. Kiita man ɓuri semmbe neɗɗo – o waawataa yoɓugo ka sam. O waawataa daɗugo ka sam. Noy o waɗata kadi?

Ndaa kubaruwol belŋgol:
Allah O keewɗo yiide e hinnuye ngam meeɗen. O yiɗaa kalken bee maayde ngam hakkeeji meeɗen. O waɗi dabare bee hoore maako ngam roondanaago en kiita ka O iinino. Dabare e anniya man diga fuɗɗoode duniyaaru ɗum maayde Iisa Almasiihu dow leggal gaafaaŋgal ngam yimɓe fuu. Iisa Almasiihu oon hooꞌi pellel meeɗen. O roondake kiita ngonka woni dow koꞌe meeɗen fuu (Romaꞌen 5.8) . Fodde misaalu kiita lesdi Cameroun bana goɗɗo mo yoɓani gujjo mo waawataa yoɓango hoore mum, nden Iisa Almasiihu boo yoɓani en haa kiita. Koo moy mo jaɓɗo ko Iisa Almasiihu waɗi, nden kam o heɓan ndimu diga maayde, o yaafaama. Ammaa mo jaɓaay ko Iisa Almasiihu waɗi, sey kaŋko bee hoore maako o daro yeeso Allah Jawmiraawo Kiitoowo nyalaade darŋgal. E ko yowani mo yoɓaaka ngam neɗɗo feere mum waawataa ittugo hakkeeji mum. Kiita Allah boo tokkoto mo.

Deftere Allah ɗon wolwana  “kubaruwol belŋgol” malla ꞌL̍injiilaꞌ . Ɗum kubaruwol maayde Iisa Almasiihu e ummitineeki muuɗum wonete kubaruwol belŋgol ngol, malla “Llinjiila”.

Bana nii en mbaawan faamugo fakat maayde Iisa Almasiihu dow leggal gaafaaŋgal woni muuyo Allah. Allah waŋgini anniya ka diga fuɗɗam e O gooŋgɗini ɗum bee maayde e ummitineeki Iisa Almasiihu. Iisa Almasiihu bee hoore muuɗum  wolwi haala maayde e ummitineeki muuɗum nde ɗuuɗɗum diga wakkati o siwaa maayugo (Linjiila Yuhanna 10.17-18). O maayaay ngam anniya neɗɗo. O maayaay ngam boofol. O maayaay ngam yimɓe nganyi mo. Iisa Almasiihu maayi haa leggal gaafaaŋgal ngam gooŋɗingo muuyo Allah Jawmiraawo, haa nuɗɗinɓe mo fuu keɓa yaafuye e kisndam.

Ɓii-Aadamaajo fotti maaya ngam soottugo yimɓe fuu na?
Waɗataako sam. Ngam ɗume? Ngam walaa neɗɗo mo walaa hakke. Koo moy laati tagaaɗo, ɓii Aadamaajo, e o marɗo hakke. Nden boo sey mo walaa hakke dow hoore muuɗum waawanno maayugo mbattudi hakkeejo. Num fahin dow misaalu gujjo mo waawaay soottugo hoore mum – sey ɓurɗo mo semmbe wallita mo. Mo kiita woni dow hoore muuɗum waawataa yoɓango goɗɗo feere, sey to o timmidi bee kiita maako.

To woodino neɗɗo haa duniyaaru mo meeɗaay waɗugo hakke, mo meeɗaay luutugo umroore Allah, teema o waawino yoɓango yimɓe feere. Ammaa diga fuɗɗam walaano goɗɗo bana nii. Sey Iisa Almasiihu mo iwi haa Allah e mo meeɗaay waɗugo hakke. Koo moy waɗi aybe, koo moy luuti umroore Allah koo seɗɗa, koo jur. Sey Iisa Almasiihu tan woni mo luutaay umroore Allah.

Num seɗɗa dow taariha annabi Ibrahiima e laayhaari muuɗum. Allah umri mo o hirsa ɓiŋgel maako. Ibrahiima  walaano njawdiri mbaalu, ammaa Allah bee hoore muuɗum hokkino Ibrahiima njawdiri mbaalu haa o hirsa ndi haa pellel ɓiyiiko. Bana nii boo Allah bee hoore mum neli Iisa Almasiihu, mo walaa hakke, ngam haa o maaya haa pellel meeɗen. Iisa Almasiihu bee hoore mum laati bana njawdiri mbaalu (Linjiila Yuhanna 1.29). O maayi haa pellel meeɗen daliila hakke men, naa ngam hakke maako, ngam kaŋko o walaa hakke. Iisa hooꞌi kiita maayde meeɗen dow hoore muuɗum ngam haa en ngeeɗa

Romaꞌen 5.8-11 : Ammaa Almasiihu maayi mbattudi meeɗen yaake en hakke’en no. Bana nii Allah waŋginiri no o yiɗiri en. Nde nii en adilinaama bee ƴiiƴam maako, o hisnan en diga tikkere Allah boo. Saa’i en konne’en Allah no, en keɓi sulhotiral hakkunde meeɗen bee maako barka maayde Ɓiɗɗo maako. Sakkomaa jonta, ɓaawo sulhotiral nga’al, fakat en keɓan kisndam barka ngeendam Ɓiɗɗo oo. Naa ɗu’um tan, ammaa en ɗon ceyoro kawtal bee Allah ngam daliila Yeesu Almasiihu, Jawmiraawo men mo sulhotiri en bee Allah.


To a yiɗi jaŋngugo dow haala ka fahin bee Français sey a tokko jaŋngugo haa ɗo.