Iisa Almasiihu maayaay haa leggal gaafaaŋgal. Ɗum gooŋga na?

Fodde Deftere Linjiila e seedamku tokkiiɓe Iisa Almasiihu, fakat o maayi wakkati  ɓe ngaafi mo dow leggal. Ammaa woodi yimɓe feere ɓe njaɓataa haala ka, ɓe ɗon mbi’a Iisa Almasiihu maayaay haa leggal gaafaaŋgal. Woɗɓe ɗon mbi’a goɗɗo feere maayi haa pellel maako, malla Allah sanjiri Iisa bee goɗɗo nanduɗo bee maako nden o maayi haa pellel mbattudi maako. Woɗɓe feere ɗon mbi’a wakkati Iisa Almasiihu ɗonno dow leggal gaafaaŋgal o faɗɗaamano (waato goɗɗo mo anndaa haa woni), nden wakkati o ɗonno waali nder yenaande o heɓtino semmbe maako fahin. Nden kam, haa toy gooŋga woni? Iisa maayi haa leggal gaafaaŋgal, malla o maayaay? Sey en piista haala ka.

Maayde Iisa e ummitineeki maako laati caɓɓawal e hoore haala nder Linjiila:
To a jaŋngi Deftere Linjiila a laaran aayaaje jur ɗon mbolwa haala maayde e ummitineeki Iisa Almasiihu. Iisa bee hoore mum boo wolwi nde ɗuuɗɗum dow maayde muuɗum. O yecci pukara’en maako nde jur anniya maako ngam hokkugo yoŋki maako haa maayde. O mbiꞌiiɗo laaɓɗum  ɓaawo balɗe tati o ummititto. Laar Linjiila Matta 16: 21,17: 22-23, Linjiila Markus 8: 31, 9: 31, Linjiila Luka 9: 22, 18: 31-33, Linjiila Yuhanna 10: 11,15, 18, 12: 7. To Iisa maayaay koni o wolwi laaɓɗum bana nii? To Iisa maayaay nden kam o fewi pukara’en maako, o yeccaay ɓe gooŋga sam. Ammaa en anndi boo Iisa meeɗaay waɗugo aybe, o meeɗaay wolwugo fewre. Nden kam sey jaɓugo bolle maako ɗeꞌe. Iisa wi’i o maayan, o wi’i o hokkan yoŋki maako, o wi’i o ummititto boo.

Annabi Yahya wolwi dow maayde Iisa Almasiihu boo. Woodi wakkati feere nde Iisa wari haa annabi Yahya, nden Yahya wi’i: “Ndaa jawgel Allah ittanŋgel hakkeeji duniyaaru” (Linjiila Yuhanna 1: 29). Bee bolle ɗe’e, Yahya ɗon tinndina en ko saawi nder maayde Iisa. O yecci en Iisa maayan bana “jawgel kirseteeŋgel”  bana ko Yahuudu’en tokki waɗugo diga wakkati annabi Muusa. Allah umrino ɓe sey to ɓe kirsi jawgel, malla ndabbaawa feere, ɓe keɓata yaafuye. Waato bee laawol rufugo ƴiiƴam ndabbaawa ɓe keɓan yaafuye. Sey yoŋki ndabbaaawa liiꞌaanga timma, nden dokkal man mara nafuda haa yeeso Allah. Nde Yahya ewni Iisa “Jawgel Allah” o ɗon yecca en fakat Iisa maayan ngam hakke yimɓe duniyaaru fuu. Nden kam, to Iisa maayaay haa leggal gaafaaŋgal, annabi Yahya boo fewi. Naa non – annabi Yahya boo wolwi gooŋga. Fakat Iisa maayi haa leggal gaafaaŋgal.

Pukara’en Iisa Almasiihu boo mbolwi nde ɗuuɗɗum dow maayde maako. Ɓe ceedi maayde maako, ɓe ngi’i maayde maako bee gite maɓɓe. Ko ɓe ndaari boo laati waazu e ekkitinolji maɓɓe, haa yottini ɓe maayde ngam daliila seedaago mo. Ndaa ko Piyer wi’i: “Onon, on mbari mo (waato Iisa)…..ammaa Allah ummitini mo, wurtini mo taaku maayde, ngam maayde walaa baawɗe jogaago mo” (Kuuɗe Nelaaɓe 2: 23-24). Ndaa ko Pol winndi boo: “Mi anndini on kubaruwol ɓurŋgol marugo saman, ngol njaɓmi bee hoore am, waato:  Almasiihu maayi ngam daliila hakkeeji meeɗen, bana ko winnda nder defte. Ɓe uwi mo. O ummiti diga maayde nyalaade tataɓre, bana ko winnda nder defte” (1 Korintu’en 15: 3-4).

Winndooɓe feere mbinndi dow maayde Iisa:
Naa Deftere Linjiila tan wolwani haala maayde Iisa Almasiihu. Woodi winndooɓe feere, naa ɓe tokkiiɓe Iisa, kamɓe boo ɓe mbinndi dow maayde maako. Binndi maɓɓe ɗon ngecca en ko saali nder duniyaaru bee asli feere feere wakkati naane. Ndaa misaaluuji seɗɗa:

  • Tacitus (diga duuɓi 50 – 120 ɓaawo maayde Iisa Almasiihu) winndi jur dow laamu Roma. O wi’i: “Christus (waato Almasiihu) maaynaama haa juŋngo Pilaatu, ngomna Yahudiya wakkati laamu Tiberiyus”.
  • Thallus (diga duuɓi 52 ɓaawo maayde Iisa Almasiihu) winndi dow maayde Iisa Almasiihu bee tindingo dow nyiɓre nde laatino wakkati maayde maako. Binndoowo feere, mo innde mum Julius Africanus (diga duuɓi 300 ɓaawo maayde Iisa Almasiihu) winndi dow haala nyiɓre maajum boo.
  • Mara Bar-Serapion, binndoowo diga lesdi Siriya mo winndi ɓaawo gibbuki haykaliiru haa Urusaliima (duuɓi 70 ɓaawo maayde Iisa Almasiihu), wolwi dow bareeki Iisa Almasiihu, mo o ewni “laamiiɗo”.
  • Nder deftere “Talmud Baabila” ɗum winndaama dow maayde Iisa Nasaratuujo, wakkati juulde Paska.
  • Josephus, binndoowo Yahuuduujo, winndi dow maayde Iisa Almasiihu dow leggal gaafaaŋgal haa juŋngo Pilaatu (diga duuɓi 93-94 ɓaawo maayde Iisa).

Winndooɓe ɓe’e ɗon kolla en koo moy anndi Iisa Almasiihu maayi haa leggal gaafaaŋgal wakkati man. To o maayaayno nden kam yimɓe feere feere mbinndi fewre dow maako. Kuugal winndooɓe ɓe’e ɗum winndugo gooŋga ko saali wakkati man, naa winndugo fewre. Ɗume nafatano ɓe to ɓe mbinndino fewre dow maayde Iisa Almasiihu?  Walaa! Ɓe mbinndi ko koo moy anndino wakkati maajum.  Fakat Iisa Almasiihu maayi haa leggal gaafaaŋgal.

Alaama ƴiiƴam ngam maayde Iisa Almasiihu:
Woodi ko waŋgi nder taariha maayde Iisa Almasiihu kollanɗum en o maayi fakat. Wakkati o ɓila dow leggal gaafaaŋgal, sooje’en ngiɗino faamugo to o maayi na, malla siwaa. To o maayaayno tawon ɓe kooci anniya yewugo kosɗe maako ngam yaawnugo maayde maako. Ammaa ɓe tawi Iisa Almasiihu maayi, timmi. Haa ɓe paama fakat yoŋki maako timmi, soojeejo gooto yuwi wuttudu maako bee labbo, nden  “law ƴiiƴam e ndiyam ngurti” (Linjiila Yuhanna 19: 34). To goɗɗo o geeto tawon nden ƴiiƴam maako sendirtaa bee ndiyam nder ɓanndu maako ngam ƴiiƴam ɗon taaro daliila kuugal ɓernde. Ammaa to goɗɗo maayi, ɓernde accan huuwugo, ƴiiƴam boo daroto, nden ɗam sendiran bee ndiyam nder ɓanndu. Ɗum woni ko saali nder ɓanndu Iisa Almasiihu ko faamtinta fakat o maayi.

To Iisa Almasiihu maayaayno nden annabaaku Allah gooŋgɗinaaka:
Diga Deftere Linjiila winndaaka tawon, woodi annabaaku dow Almasiihu nder Deftere Tawreeta e Defte annabi’en diga ɓooyma. Annabi’en feere feere mbinndi dow danyeeki Almasiihu, dow kuuɗe maako, dow ekkitinolji maako,  dow maayde e ummitineeki maako. Diga naane Allah hokki annabaaku haa nelaaɓe mum ngam haa yimɓe paama fakat to Almasiihu waŋgi no ɓe keɓtirta mo. Allah wolwi laaɓɗum dow maayde maako boo.
Ndaa ko winnda haa Deftere annabi Esaaya:
Asee boo naaworlaaji meeɗen o roondi, bone meeɗen o hooci. Bee non fuu en ndaari mo bana Allah hiiti mo, fiyi mo, leestini mo. Ammaa o yuwaama daliila zunuubaaji meeɗen, o torraama ngam aybeeji meeɗen. Kiita ka o jaɓi, waddani en salaaman, daliila kuuduuje maako en kurgake….Jawmiraawo yowi aybe meeɗen fuu dow maako. Ɓe toonyi mo, ammaa o munyani ɗum, o maɓɓitaay hunnduko maako bana jawgel ngel ɓe njahrata hirseego,…Ɓe naŋngi mo bee semmbe, ɓe ndo”i mo kiita….O ittaama diga lesdi yeeɗɓe daliila zunuubaaji ummaatoore am.” (Esaaya 53: 4 – 8).

Ndaa ko annabi Zekariya winndi dow maayde Almasiihu:
“Ɓe tijjoto yam ngam daliila am, min mo ɓe njuwi. Ɓe mboyatam bana no ɓe mboyrata ɓiɗɗo bajjo. Ɓe mboyatam masin, bana goɗɗo woyata to afo mum maayi” (Zekariya 12: 10).

Ndaa ko annabi Daawuda windi nder Deftere Jabuura:
Yaa Allah am, yaa Allah am, ngam ɗume a wudini yam?…Halluɓe taari yam, ɓe ɓiɗɗotiri dow am bana dawaaɗi. Ɓe cumpiti juuɗe am e kosɗe am. Mi fooi, mi waawi limugo ie am fuu, konne’en ɗon cutammi, ɗon purkitammi.” (Jabuura 22: 2, 17 – 18).

Sey ko saali bee maayde Iisa Almasiihu haa leggal gaafaaŋgal gooŋgɗina annabaakuuji ɗi’i. To Iisa maayaay wakkati man nden kam ko annabi’en mbinndi ɓooyma laataaki gooŋga. En fuu en anndi ko Allah waŋgini nder annabaaku laatoto gooŋga,  Allah fewataa yimɓe ɓe o tagi.


To a yiɗi jaŋngugo dow haala ka fahin bee Français sey a tokko jaŋngugo haa ɗo.