Ƴamɗe feere feere

Deftere Allah sanjaama na?
A meeɗi nango goɗɗo wi'a "Yimɓe sanjake Deftere Allah - waato Tawreeta, Jabuura e Linjiila"?  Ɗum gooŋga na?  Deftere Allah nde en njogoto hannde, nde feerortiri bee Deftere Allah nde yimɓe ɓooyma njogake na?  Haa toy fuu a tawata julɓe ɓe mbiꞌete Deftere Allah nde tokkiiɓe Iisa Almasiihu njaŋgata hannde naa ɗum Deftere Allah nde ɓooyma ngam Deftere man nde sanjaama.  Sey a ƴama hoore ma kadi - Moy sanji Deftere Allah?  Wakkati nde o sanji ɗum?  Haa toy Deftere Allah arandeere haa en annda fakat to Deftere man sanjaama?   To a yiɗi faamgo goonga dow haala ka sey a tokko jaŋngugo haa ɗo.

Ko winndooɓe Deftere Linjiila mbinndino, ɗum gooŋga na?
Woɗɓe mbiꞌata ko winndaama nder Deftere Linjiila ɗum pewe tan, a waawataa hoolaago binndi ɗiꞌi.  E an - noy numɗa?  Windooɓe Linjiila ɓe pukaraꞌen Iisa Almasiihu - ɓe ngondino bee maako, ɓe nyaamdi bee maako, ɓe ngiꞌi kaayeefiiji maako bee gite maɓɓe, ɓe nani mo bee noppi maɓɓe, ɓe meemi mo bee juuɗe maɓɓe.  Nden kam, ɓe mbinndan pewe dow maako na, malla ɓe mbinndan gooŋga na?  To a yiɗi faamgo gooŋga dow haala ka sey a tokko jaŋngugo haa ɗo.

Ɗum gooŋga na, Iisa Almasiihu maayaay haa leggal gaafaaŋgal?
Fodde Deftere Allah Linjiila e seedamku tokkiiɓe Iisa Almasiihu, fakat Iisa Almasiihu maayi wakkati o ɓilaama dow leggal gaafaaŋgal. Ammaa woodi ƴimɓe feere ɓe njaɓataa haala ka, ɓe ɗon mbiꞌa Iisa Almasiihu maayaay haa leggal gaafaaŋgal.  Woɗɓe ɗon mbiꞌa goɗɗo feere maayi haa pellel maako, malla Allah sanjiri Iisa bee goɗɗo nanduɗo bee maako mo maayi haa pellel maako.  Woɗɓe feere ɗon mbiꞌa wakkati Iisa Almasiihu ɗonno dow leggal gaafaaŋgal o faɗɗaamano nden wakkati o ɗonno waali nder yenaande o heɓtino semmbe maako fahin.  Nden kam, haa toy gooŋga woni?  Iisa maayi haa leggal gaafaaŋgal, malla o maayaay na?  To a yiɗi faamgo gooŋga dow haala ka sey a tokko jaŋngugo haa ɗo.

Ngam ɗume haani Iisa Almasiihu maaya haa leggal gaafaaŋgal?
A meeɗi numugo dow maayde Iisa Almasiihu na?  A meeɗi ƴamugo hoore ma "Koni tokkiiɓe Iisa Almasiihu ɗon mbolwa tum dow maayde maako?"  Maayde Iisa Almasiihu woni caɓɓawal nuɗɗinki maɓɓe.  Ngam ɗume tokkiiɓe Iisa Almasiihu mbiꞌata doole Iisa Almasiihu maaya haa leggal gaafaaŋgal?  Woodi ko saawi nder haala man a meeɗaay faamugo na?  To a yiɗi faamgo gooŋga dow haala ka sey a tokko jaŋngugo haa ɗo.

Iisa Almasiihu woni Ɓiɗɗo Allah na?
Tokkiiɓe Iisa Almasiihu mbiꞌata Iisa woni Ɓiɗɗo Allah, fodde ko ɓe tawata nder Deftere Linjiila.  Ammaa yimɓe, ɓen ɓe tokkataa Iisa Almasiihu, njaɓataa haala kaꞌa ngam fodde faamu maɓɓe Allah danyataa ɓiɗɗo.  E noy Iisa Almasiihu woni Ɓiɗɗo Allah kadi?  A meeɗi ƴamugo hoore ma "Iisa Almasiihu woni Ɓiɗɗo Allah na, malla waɗataako na?" .   A faami fakat ko saawi nder innde "Ɓiɗɗo Allah" na?  To a yiɗi faamgo gooŋga dow haala ka sey a tokko jaŋngugo haa ɗo.

Ɗume Iisa Almasiihu wi'ani hoore mum?
To a ƴami koo moy nder duniyaaru “Ɗume a numata dow Iisa Almasiihu?”, a heɓan jaawaabu feere feere. Ammaa to a ƴamino Iisa Almasiihu ƴamol ngol, noy o jaabeteno? To a ƴamino mo “An, a moy?”, ɗume o wi’eteno?  To a yiɗi faamgo gooŋga dow haala ka sey a tokko jaŋngugo haa ɗo.

Ko maayni Annabi Iisa?
Buuba wari haa moodibbo Ibraahiim ngam o ƴama mo dow maayde Annabi Iisa.  A jaŋngan ngeewta maɓɓe haa ɗo.


To a yiɗi jaŋngugo dow haala ka fahin bee Français sey a tokko jaŋngugo haa ɗo.