Tag: gaafaangal

Iisa Almasiihu maayaay haa leggal gaafaaŋgal. Ɗum gooŋga na?

Fodde Deftere Linjiila e seedamku tokkiiɓe Iisa Almasiihu, fakat o maayi wakkati  ɓe ngaafi mo dow leggal. Ammaa woodi yimɓe feere ɓe njaɓataa haala ka, ɓe ɗon mbi’a Iisa Almasiihu maayaay haa leggal gaafaaŋgal. Woɗɓe ɗon mbi’a goɗɗo …

Ngam ɗume haani Iisa Almasiihu maaya haa leggal gaafaaŋgal?

Ndaa jaawaabu seɗɗa dow haala maayde Iisa Almasiihu. Ammaa haala man luggi masin – sey puɗɗira haa ɗo tawon, nden lutta laarugo tinndinooje feere boo. Ngam paamen ɗume waɗi Iisa Almasiihu sey maaya haa leggal gaafaaŋgal, sey paamen …