Category: Maayde

Film Iisa Almasiihu

Ko Maayni Annabi Iisa?

Buuba wari haa moodibbo Ibraahiim ngam o ƴama mo dow maayde Annabi Iisa.  Ndaa ngeewta maɓɓe. (Buuba) – Moodibbo Ibraahiim!(Ibraahiim) – Na’am.(Buuba) – Woodi ko sakli yam dow ko laarani annabi Iisa.(Ibraahiim) – Ƴamu le.(Buuba) – Yoo, tum …

Iisa Almasiihu maayaay haa leggal gaafaaŋgal. Ɗum gooŋga na?

Fodde Deftere Linjiila e seedamku tokkiiɓe Iisa Almasiihu, fakat o maayi wakkati  ɓe ngaafi mo dow leggal. Ammaa woodi yimɓe feere ɓe njaɓataa haala ka, ɓe ɗon mbi’a Iisa Almasiihu maayaay haa leggal gaafaaŋgal. Woɗɓe ɗon mbi’a goɗɗo …

Ngam ɗume haani Iisa Almasiihu maaya haa leggal gaafaaŋgal?

Ndaa jaawaabu seɗɗa dow haala maayde Iisa Almasiihu. Ammaa haala man luggi masin – sey puɗɗira haa ɗo tawon, nden lutta laarugo tinndinooje feere boo. Ngam paamen ɗume waɗi Iisa Almasiihu sey maaya haa leggal gaafaaŋgal, sey paamen …