Tag: Pullo

Moy wonete Pullo gooŋga?

To a ƴami yimɓe “Moy wonete Pullo gooŋga?” a heɓan jaawaabuuji feere feere.  Woɗɓe mbi’an Pullo gooŋga mo Pullo maama joweeɗiɗi, jillel walaa.  Woɗɓe mbi’an mo mari pulaaku, cuusal e munyal.  Pullo gooŋga sey ɗum tawra mo pulaaku, …

Ko Maayni Annabi Iisa?

Buuba wari haa moodibbo Ibraahiim ngam o ƴama mo dow maayde Annabi Iisa.  Ndaa ngeewta maɓɓe. (Buuba) – Moodibbo Ibraahiim!(Ibraahiim) – Na’am.(Buuba) – Woodi ko sakli yam dow ko laarani annabi Iisa.(Ibraahiim) – Ƴamu le.(Buuba) – Yoo, tum …